Have an account? Log in or

Parijs overeenkomst in Nederlands

DelenShare on Facebook

PARIJSOVEREENKOMST
De partijen bij deze overeenkomst,
Partijen zijn bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaat
Verandering, hierna “het verdrag” genoemd,
Krachtens het Durban Platform voor versterkte actie opgericht door
besluit 1 / CP.17 van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag op haar
zeventiende sessie,
Bij het nastreven van het doel van de Conventie, en geleid door zijn
beginselen, waaronder het billijkheidsbeginsel en gemeenschappelijk maar gedifferentieerd
verantwoordelijkheden en respectieve vermogens, in het licht van verschillende nationale
situatie,
Erkennend dat er behoefte is aan een doeltreffende en progressieve reactie op de
dringende dreiging van klimaatverandering op basis van de best beschikbare wetenschappelijke
kennis,
Ook erkennend de specifieke behoeften en bijzondere omstandigheden van
partijen in ontwikkelingslanden, met name die welke bijzonder kwetsbaar zijn voor de
nadelige gevolgen van klimaatverandering, zoals voorzien in de Conventie,
Volledig rekening houden met de specifieke behoeften en bijzondere situaties van de minste
ontwikkelde landen met betrekking tot financiering en overdracht van technologie,
Erkennend dat partijen niet alleen door de klimaatverandering kunnen worden getroffen, maar
ook door de impact van de maatregelen die erop zijn genomen,
De nadruk leggen op de intrinsieke relatie tussen acties voor klimaatverandering,
antwoorden en effecten hebben met billijke toegang tot duurzame ontwikkeling en
uitroeiing van armoede,
Erkenning van de fundamentele prioriteit van het waarborgen van voedselzekerheid en
het beëindigen van honger en de bijzondere kwetsbaarheden van voedselproductiesystemen voor de
negatieve gevolgen van klimaatverandering,
Rekening houden met de imperatieven van een rechtvaardige overgang van het personeelsbestand en
het creëren van fatsoenlijk werk en hoogwaardige banen in overeenstemming met nationaal gedefinieerde
ontwikkelingsprioriteiten,
Erkennend dat klimaatverandering een gemeenschappelijke zorg van de mensheid is,
Partijen moeten bij het nemen van maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken respecteren, bevorderen en
rekening houden met hun respectieve verplichtingen inzake mensenrechten, het recht op gezondheid, de rechten
van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen, migranten, kinderen, personen met
handicaps en mensen in kwetsbare situaties en het recht op ontwikkeling, zoals
gendergelijkheid, empowerment van vrouwen en intergenerationele gelijkheid,
Het belang erkennen van het behoud en de verbetering, als
geschikt, van putten en reservoirs van de broeikasgassen als bedoeld in de
conventie,
Opmerkend hoe belangrijk het is om de integriteit van alle ecosystemen te waarborgen, inclusief
oceanen en de bescherming van de biodiversiteit, door sommige culturen erkend als moeder
De aarde, en daarbij het belang voor een deel van het concept van “klimaatjustitie”
wanneer actie wordt ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken,
Bevestigend het belang van onderwijs, opleiding, publieke bewustwording, publiek
participatie, toegang van het publiek tot informatie en samenwerking op alle niveaus van het
aangelegenheden die in deze overeenkomst worden behandeld,
Het belang erkennen van de opdrachten van alle niveaus van de overheid
en verschillende actoren, in overeenstemming met de respectieve nationale wetgevingen van de partijen, in
aanpak van de klimaatverandering,
Ook erkennen dat duurzame levensstijlen en duurzame patronen van
consumptie en productie, waarbij Partijen uit ontwikkelde landen het voortouw nemen, spelen
een belangrijke rol bij de aanpak van de klimaatverandering,
Zijn het als volgt overeengekomen:

Artikel 1
Voor de toepassing van deze overeenkomst gelden de definities in artikel 1 van
het verdrag is van toepassing. In aanvulling op:
- 2 -
(a) “Verdrag”: het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering, aangenomen in New York op 9 mei 1992;
(b) “Conferentie van de partijen”: de Conferentie van de partijen bij de
verdrag;
(c) “Partij”: een Partij bij deze Overeenkomst.

Artikel 2
1. Deze overeenkomst, ter verbetering van de uitvoering van het verdrag,
inclusief het doel ervan, is gericht op het versterken van de wereldwijde reactie op de dreiging van
klimaatverandering, in de context van duurzame ontwikkeling en inspanningen om uit te roeien
armoede, onder meer door:
(a) Het houden van de stijging van de mondiale gemiddelde temperatuur tot ver onder
2 ° C boven het pre-industriële niveau en het nastreven van inspanningen om de temperatuur te beperken
verhogen tot 1,5 ° C boven pre-industriële niveaus, in het besef dat dit zou gebeuren
aanzienlijk verminderen van de risico’s en de gevolgen van klimaatverandering;
(b) Het vermogen om zich aan te passen aan de negatieve effecten van het klimaat vergroten
verandering en bevordering van klimaatbestendigheid en lage uitstoot van broeikasgassen
ontwikkeling, op een manier die de voedselproductie niet bedreigt; en
(c) Financiering van financieringen consistent maken met een traject naar laag
broeikasgasemissies en klimaatbestendige ontwikkeling.
2. Deze overeenkomst zal worden uitgevoerd om rechtvaardigheid en het beginsel van
gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en respectieve vermogens, in het licht
van verschillende nationale omstandigheden.

Artikel 3
Als nationaal vastgestelde bijdragen aan de wereldwijde reactie op het klimaat
verandering, alle partijen moeten ambitieuze inspanningen uitvoeren en bekendmaken zoals gedefinieerd
in de artikelen 4, 7, 9, 10, 11 en 13 met het oog op het bereiken van het doel hiervan
Overeenkomst zoals uiteengezet in artikel 2. De inspanningen van alle Partijen vertegenwoordigen a
vooruitgang in de loop van de tijd, maar erkent de noodzaak om het ontwikkelingsland te ondersteunen
Partijen voor de effectieve uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 4
1. Om de langetermijntemperatuurdoelstelling van artikel 2 te bereiken,
Partijen streven ernaar om mondiaal een piek te bereiken van broeikasgasemissies zodra
mogelijk is, in het besef dat een piek langer zal duren voor de partijen die ontwikkelingslanden zijn,
en om daarna snel een verlaging door te voeren in overeenstemming met de beste beschikbare middelen
wetenschap, om een ​​balans te bereiken tussen antropogene emissies door bronnen
en verwijderingen door putten van broeikasgassen in de tweede helft van deze eeuw, op de
op basis van gelijkheid, en in de context van duurzame ontwikkeling en inspanningen om
armoede uitroeien.
2. Elke partij bereidt op nationaal niveau voor, communiceert en onderhoudt opeenvolgend
bepaalde bijdragen die het voornemens is te bereiken. Partijen zullen binnenlands nastreven
mitigatiemaatregelen, met het doel de doelstellingen daarvan te bereiken
bijdragen.
3. De opeenvolgende nationaal vastgestelde bijdrage van elke partij vertegenwoordigt een
progressie voorbij de dan geldende nationaal vastgestelde bijdrage van de partij en
weerspiegelen de hoogst mogelijke ambitie, als gevolg van de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheden en respectieve vermogens, in het licht van verschillende nationale
situatie.
4. Partijen in ontwikkelde landen moeten het voortouw blijven nemen door toezeggingen te doen
voor de hele economie geldende absolute emissiereductiedoelstellingen. Partijen in ontwikkelingslanden
moeten hun mitigatie-inspanningen blijven verbeteren en worden aangemoedigd om te verhuizen
in de loop van de tijd naar doelstellingen voor emissiereductie of -beperking voor de hele economie in de
licht van verschillende nationale omstandigheden.
5. Er wordt steun verleend aan partijen die ontwikkelingslanden zijn voor het
uitvoering van dit artikel, overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11,
erkennende dat betere ondersteuning voor partijen in ontwikkelingslanden dit mogelijk zal maken
hogere ambitie in hun acties.
6. De minst ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden kunnen
Bereid en communiceer strategieën, plannen en acties voor een laag broeikasgas
emissie-ontwikkeling die hun speciale omstandigheden weerspiegelt.
7. Beperkende co-voordelen die voortvloeien uit de aanpassingsmaatregelen van de partijen en / of
economische diversificatieplannen kunnen hieruit bijdragen aan de mitigatie-uitkomsten
Artikel.
- 4 -
8. Bij het communiceren van hun nationaal vastgestelde bijdragen, zullen alle partijen
de nodige informatie verstrekken voor duidelijkheid, transparantie en begrip
in overeenstemming met Besluit 1 / CP.21 en alle relevante beslissingen van de Conferentie van
de partijen die als vergadering van de partijen bij deze overeenkomst fungeren.
9. Elke partij verstrekt elk jaar een nationaal vastgestelde bijdrage
vijf jaar in overeenstemming met besluit 1 / CP21 en eventuele relevante beslissingen van de
Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de Partijen bij deze Overeenkomst
en worden op de hoogte gehouden van de resultaten van de wereldwijde inventarisatie als bedoeld in artikel 14.
10. De Conferentie van de Partijen die dient als de vergadering van de Partijen hierbij
In de overeenkomst worden gemeenschappelijke tijdsbestekken voor nationaal vastgesteld
bijdragen tijdens de eerste sessie.
11. Een partij kan op elk moment haar bestaande nationaal bepaalde aanpassen
bijdrage met het oog op het verhogen van het ambitieniveau, in overeenstemming met
richtsnoeren aangenomen door de Conferentie van de Partijen die dienen als vergadering van de
Partijen bij deze Overeenkomst.
12. Landelijk bepaalde bijdragen die door Partijen worden medegedeeld, zijn
opgenomen in een openbaar register bijgehouden door het secretariaat.
13. Partijen houden rekening met hun nationaal vastgestelde bijdragen. In
het boeken van antropogene emissies en verwijderingen die overeenstemmen met hun
nationaal vastgestelde bijdragen, bevorderen Partijen milieu-integriteit,
transparantie, nauwkeurigheid, volledigheid, vergelijkbaarheid en consistentie, en zorgen voor
het vermijden van dubbeltellingen, in overeenstemming met de richtlijnen die door de
Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de Partijen bij deze Overeenkomst.
14. In de context van hun nationaal bepaalde bijdragen, bij het herkennen
en het implementeren van mitigerende acties met betrekking tot antropogene emissies en
Bij verwijderingen moeten de partijen, waar nodig, rekening houden met bestaande methoden en
richtsnoeren in het kader van het verdrag, in het licht van de bepalingen van paragraaf 13 van
Dit artikel.
15. Partijen houden rekening met de uitvoering van deze Overeenkomst
de zorgen van partijen met economieën die het meest worden beïnvloed door de gevolgen van de reactie
maatregelen, met name partijen in ontwikkelingslanden.
- 5 -
16. Partijen, inclusief regionale organisaties voor economische integratie en hun
lidstaten, die een akkoord hebben bereikt om gezamenlijk op te treden overeenkomstig lid 2 van
dit artikel stelt het secretariaat in kennis van de voorwaarden van die overeenkomst, met inbegrip van de
emissieniveau toegewezen aan elke partij binnen de relevante periode, wanneer zij
communiceren hun nationaal bepaalde bijdragen. Het secretariaat zal op zijn beurt
de partijen en de ondertekenaars van het verdrag in kennis te stellen van de voorwaarden van die overeenkomst.

17. Elke partij bij een dergelijke overeenkomst is verantwoordelijk voor zijn emissieniveau als
uiteengezet in de in lid 16 van dit artikel bedoelde overeenkomst
met de paragrafen 13 en 14 van dit artikel en de artikelen 13 en 15.
18. Indien Partijen gezamenlijk handelen doen dit in het kader van en samen met, a
regionale organisatie voor economische integratie die zelf een partij is
Overeenkomst, elke lidstaat van die regionale organisatie voor economische integratie
individueel en samen met de regionale organisatie voor economische integratie,
is verantwoordelijk voor het emissieniveau zoals vastgelegd in de overeenkomst
meegedeeld overeenkomstig lid 16 van dit artikel, in overeenstemming met de paragrafen 13
en 14 van dit artikel en de artikelen 13 en 15.
19. Alle partijen moeten streven naar het formuleren en communiceren van langjarig laag
ontwikkelingsstrategieën voor broeikasgassen, rekening houdend met artikel 2
rekening houden met hun gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en respectieve vermogens,in het licht van verschillende nationale omstandigheden.

IArtikel 5
1. Partijen dienen maatregelen te nemen om, indien van toepassing, putten en putten te behouden en te verbeteren
reservoirs van broeikasgassen als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder d), van de
Conventie, inclusief bossen.
2. Partijen worden aangemoedigd om actie te ondernemen om te implementeren en te ondersteunen, inclusief
via op resultaten gebaseerde betalingen, het bestaande kader zoals uiteengezet in verband
richtsnoeren en besluiten die al zijn goedgekeurd in het kader van de Conventie voor: beleidsbenaderingen
en positieve prikkels voor activiteiten met betrekking tot het verminderen van emissies door
ontbossing en bosdegradatie, en de rol van natuurbehoud, duurzaam
beheer van bossen en verbetering van boskoolstofvoorraden in ontwikkeling
landen; en alternatieve beleidsbenaderingen, zoals gezamenlijke mitigatie en
aanpassingsmethoden voor het integrale en duurzame beheer van bossen,
hoewel het het belang onderstreept van stimulering, waar van toepassing, van niet-koolstof
voordelen verbonden aan dergelijke benaderingen.

Artikel 6
1. De partijen erkennen dat sommige partijen ervoor kiezen vrijwillige samenwerking na te streven
bij de implementatie van hun nationaal vastgestelde bijdragen om rekening te houden met
hogere ambitie in hun mitigatie- en aanpassingsacties en te bevorderen
duurzame ontwikkeling en en

5. Emissiereducties als gevolg van het in lid 4 bedoelde mechanisme
van dit artikel mogen niet worden gebruikt om de prestaties van de gastpartij aan te tonen
nationaal vastgestelde bijdrage indien gebruikt door een andere Partij om aan te tonen
verwezenlijking van de nationaal vastgestelde bijdrage.
6. De Conferentie van de Partijen die dient als de bijeenkomst van de Partijen hierbij
De overeenkomst zorgt ervoor dat een deel van de opbrengsten van activiteiten onder de regeling
het in lid 4 van dit artikel bedoelde mechanisme wordt gebruikt voor administratieve uitgaven
uitgaven, en om partijen in ontwikkelingslanden die dat in het bijzonder zijn, te helpen
kwetsbaar voor de negatieve effecten van klimaatverandering om de kosten van aanpassing te dekken.
7. De Conferentie van de Partijen die dient als de Vergadering van de Partijen hierbij
De overeenkomst stelt regels, modaliteiten en procedures vast voor het bedoelde mechanisme
in lid 4 van dit artikel tijdens de eerste zitting.
8. Partijen erkennen het belang van geïntegreerd, holistisch en evenwichtig
niet-marktbenaderingen beschikbaar zijn voor partijen om te helpen bij de implementatie van
hun nationaal vastgestelde bijdragen, in de context van duurzame ontwikkeling
en armoedebestrijding, op een gecoördineerde en doeltreffende manier, onder meer via
onder meer mitigatie, aanpassing, financiën, technologieoverdracht en capaciteitsopbouw,
waar nodig. Deze benaderingen zijn gericht op:
(a) de mitigatie- en adaptatie-ambitie bevorderen;
(b) De deelname van de openbare en de particuliere sector aan de uitvoering verbeteren
van nationaal vastgestelde bijdragen; en
(c) Kansen voor coördinatie tussen instrumenten en relevant maken
institutionele regelingen.
9. Een kader voor niet-marktbenaderingen voor duurzame ontwikkeling is
hierbij gedefinieerd ter bevordering van de niet-marktbenaderingen bedoeld in paragraaf 8 van
Dit artikel.

Artikel 7
1. Partijen stellen hierbij het algemene doel vast voor aanpassing van adaptief verbeteren
capaciteit, versterking van veerkracht en vermindering van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering,
om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling en te zorgen voor een adequate
aanpassingsreactie in de context van het temperatuurdoel als bedoeld in artikel 2.
2. De partijen erkennen dat aanpassing een wereldwijde uitdaging is voor iedereen met lokale,
subnationale, nationale, regionale en internationale dimensies, en dat het een sleutel is
onderdeel van en levert een bijdrage aan de wereldwijde langetermijnrespons op het klimaat
verandering om mensen, bestaansmiddelen en ecosystemen te beschermen, rekening houdend met de
dringende en onmiddellijke behoeften van de partijen die ontwikkelingslanden zijn
bijzonder kwetsbaar voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering.
3. De aanpassingsinspanningen van partijen die ontwikkelingslanden zijn, worden in 2003 erkend
overeenkomstig de modaliteiten die door de Conferentie van de Partijen moeten worden vastgesteld
fungeren als de bijeenkomst van de partijen bij deze overeenkomst tijdens de eerste zitting.
4. De partijen erkennen dat de huidige aanpassingsbehoefte aanzienlijk is en dat
grotere niveaus van mitigatie kunnen de behoefte aan aanvullende aanpassingsinspanningen verminderen,
en dat grotere aanpassingsbehoeften grotere aanpassingskosten met zich mee kunnen brengen.
5. Partijen erkennen dat aanpassingsmaatregelen moeten worden gevolgd door een landgestuurde
gendergevoelige, participatieve en volledig transparante aanpak, rekening houdend met
aandacht voor kwetsbare groepen, gemeenschappen en ecosystemen, en zou dat ook moeten zijn
gebaseerd op en geleid door de best beschikbare wetenschap en, waar van toepassing, traditioneel
kennis, kennis van inheemse volkeren en lokale kennissystemen, met een
oog op integratie van aanpassing in relevante sociaaleconomische en milieuaspecten
beleid en acties, waar van toepassing.
6. Partijen erkennen het belang van steun voor en internationale samenwerking
over aanpassingsinspanningen en het belang om rekening te houden met de behoeften van
partijen in ontwikkelingslanden, met name die welke bijzonder kwetsbaar zijn voor de
nadelige effecten van klimaatverandering.
7. De partijen moeten hun samenwerking op het gebied van het versterken van de actie versterken
aanpassing, rekening houdend met het Cancun Adaptation Framework, inclusief met
betrekking op:
- 9 -
(a) uitwisseling van informatie, goede praktijken, ervaringen en geleerde lessen,
inclusief, waar van toepassing, aangezien deze betrekking hebben op wetenschap, planning, beleid en
implementatie in verband met aanpassingsacties;
(b) Versterking van de institutionele regelingen, inclusief die van het
Verdrag dat deze Overeenkomst dient, ter ondersteuning van de synthese van relevant
informatie en kennis, en het verstrekken van technische ondersteuning en begeleiding voor
partijen;
(c) Versterking van de wetenschappelijke kennis over het klimaat, inclusief onderzoek,
systematische observatie van het klimaatsysteem en systemen voor vroegtijdige waarschuwing, in a
manier die klimaatdiensten informeert en besluitvorming ondersteunt;
(d) Partijen in ontwikkelingslanden helpen bij het identificeren van effectieve
aanpassingsmethoden, aanpassingsbehoeften, prioriteiten, verleende en ontvangen steun voor
aanpassingsacties en inspanningen, en uitdagingen en hiaten, op een wijze die consistent is met
aanmoedigen van goede praktijken; en
(e) Verbetering van de doeltreffendheid en duurzaamheid van aanpassingsacties.
8. De gespecialiseerde organisaties en agentschappen van de Verenigde Naties worden aangemoedigd om
ondersteuning van de inspanningen van de partijen om de in lid 7 van
dit artikel, rekening houdend met de bepalingen van lid 5 van dit artikel.
9. Elke partij neemt zo nodig deel aan aanpassingsplanningsprocessen
en de uitvoering van acties, inclusief de ontwikkeling of verbetering van
relevante plannen, beleid en / of bijdragen, waaronder:
(a) de uitvoering van aanpassingsacties, ondernemingen en / of inspanningen;
(b) het proces voor het formuleren en uitvoeren van nationale aanpassingsplannen;
(c) De beoordeling van de gevolgen en kwetsbaarheid van de klimaatverandering, met a
oog op het formuleren van nationaal bepaalde prioritaire acties, rekening houdend met
kwetsbare mensen, plaatsen en ecosystemen;
(d) Monitoren en evalueren en leren van aanpassingsplannen,
beleid, programma’s en acties; en
-10 -
(e) Het opbouwen van de veerkracht van sociaal-economische en ecologische systemen,
onder meer door economische diversificatie en duurzaam beheer van natuurlijk
middelen.
10. Elke partij dient, naar gelang van het geval, periodiek een verslag in te dienen en bij te werken
adaptatiecommunicatie, die de prioriteiten, uitvoering en
ondersteuning van behoeften, plannen en acties, zonder extra lasten te creëren voor
partijen in ontwikkelingslanden.
11. De aanpassingscommunicatie als bedoeld in lid 10 van dit artikel
wordt, indien van toepassing, periodiek ingediend en bijgewerkt als onderdeel van of
in combinatie met andere communicatie of documenten, inclusief een nationale
aanpassingsplan, een nationaal vastgestelde bijdrage als bedoeld in artikel 4,
lid 2 en / of een nationale mededeling.
12. De aanpassingscommunicatie als bedoeld in lid 10 van dit artikel

Artikel 8
1. Partijen erkennen het belang van het voorkomen, minimaliseren en aanpakken van schade
en schade in verband met de nadelige gevolgen van klimaatverandering, waaronder
extreme weersomstandigheden en gebeurtenissen met langzame gebeurtenissen, en de rol van duurzaam
ontwikkeling in het verminderen van het risico van verlies en schade.
2. Het Warschau International Mechanism for Loss and Damage geassocieerd met
De gevolgen van de klimaatverandering zijn onderworpen aan de autoriteit en richtsnoeren van het
Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de Partijen bij deze Overeenkomst
en kan worden versterkt en versterkt, zoals bepaald door de Conferentie van de
Partijen die dienen als vergadering van de partijen bij deze overeenkomst.
3. Partijen moeten meer begrip, actie en ondersteuning bieden, ook via
het internationale mechanisme van Warschau, in voorkomend geval, op een coöperatie en
faciliterende basis met betrekking tot verlies en schade geassocieerd met de bijwerkingen
effecten van klimaatverandering.
4. Dienovereenkomstig, gebieden voor samenwerking en vergemakkelijking om het begrip te vergroten,
actie en ondersteuning kunnen zijn:
(a) systemen voor vroegtijdige waarschuwing;
(b) Voorbereiding op noodsituaties;
(c) gebeurtenissen met langzame start;
(d) Gebeurtenissen die onomkeerbaar en permanent verlies en schade met zich mee kunnen brengen;
(e) uitgebreide risicobeoordeling en -beheer;
(f) Risicoverzekeringsfaciliteiten, pooling van klimaatrisico’s en andere verzekeringen
oplossingen;
(g) Niet-economische verliezen; en
(h) Veerkracht van gemeenschappen, bestaansmiddelen en ecosystemen.
-12 -
5. Het internationale mechanisme van Warschau werkt samen met bestaande organen
en groepen van deskundigen uit hoofde van de overeenkomst, evenals relevante organisaties en
deskundige instanties buiten de overeenkomst.

Artikel 9
1. Partijen die ontwikkelingslanden zijn, stellen financiële middelen beschikbaar om te helpen
partijen in ontwikkelingslanden met betrekking tot zowel mitigatie als aanpassing in
voortzetting van hun bestaande verplichtingen krachtens het verdrag.
2. Andere partijen worden aangemoedigd om dergelijke ondersteuning te bieden of te blijven verlenen
vrijwillig.
3. Als onderdeel van een mondiale inspanning moeten partijen die ontwikkelde landen zijn blijven volgen
het voortouw nemen bij het mobiliseren van klimaatfinanciering uit een grote verscheidenheid aan bronnen, instrumenten
en kanalen, met vermelding van de belangrijke rol van publieke middelen, via een verscheidenheid aan
acties, inclusief ondersteuning van door landen gestuurde strategieën, en rekening houdend met de
behoeften en prioriteiten van Partijen die ontwikkelingslanden zijn. Een dergelijke mobilisatie van het klimaat
financiën zou een vooruitgang moeten zijn die verder gaat dan eerdere inspanningen.
4. Het aanbieden van opgeschaalde financiële middelen moet gericht zijn op het bereiken van een
evenwicht tussen aanpassing en mitigatie, rekening houdend met door het land gestuurde
strategieën en de prioriteiten en behoeften van partijen in ontwikkelingslanden, met name
degenen die bijzonder kwetsbaar zijn voor de negatieve effecten van klimaatverandering en
hebben aanzienlijke capaciteitsbeperkingen, zoals de minst ontwikkelde landen en
kleine eilandstaten die ontwikkelingslanden zijn, rekening houdend met de behoefte aan openbare en op subsidies gebaseerde
middelen voor aanpassing.
5. Ontwikkelde landen die partij zijn, zullen om de twee jaar indicatief communiceren
kwantitatieve en kwalitatieve informatie met betrekking tot de leden 1 en 3 hiervan
Artikel, indien van toepassing, inclusief, voor zover beschikbaar, verwachte niveaus van openbare financiën
middelen die moeten worden verstrekt aan partijen die ontwikkelingslanden zijn. Andere partijen verstrekken
middelen worden aangemoedigd om tweejaarlijks dergelijke informatie te communiceren op een
op vrijwillige basis.
6. De algemene voorraad zoals bedoeld in artikel 14 houdt rekening met de
relevante informatie verstrekt door partijen en / of overeenkomsten met ontwikkelde landen
instanties over inspanningen met betrekking tot klimaatfinanciering.
-13 -
7. Partijen die ontwikkeld zijn, moeten transparant en consistent zijn
informatie over steun voor partijen in ontwikkelingslanden die wordt verstrekt en gemobiliseerd
door overheidsinterventies tweejaarlijks in overeenstemming met de modaliteiten,
procedures en richtsnoeren die moeten worden vastgesteld door de Conferentie van de partijen die als
de vergadering van de partijen bij deze overeenkomst tijdens de eerste zitting, zoals bepaald in
Artikel 13, lid 13. Andere partijen worden aangemoedigd dit te doen.
8. Het financiële mechanisme van de conventie, inclusief haar operationele entiteiten,
zal dienen als het financiële mechanisme van deze Overeenkomst.
9. De instellingen die deze overeenkomst uitvoeren, inclusief de operationele entiteiten van
het financiële mechanisme van het verdrag, moet zorgen voor efficiënte toegang tot
financiële middelen door vereenvoudigde goedkeuringsprocedures en verbeterde paraatheid
ondersteuning voor partijen in ontwikkelingslanden, met name voor de minst ontwikkelde landen
landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden, in het kader van hun nationale
klimaatstrategieën en -plannen.

Artikel 10
1. Partijen delen een langetermijnvisie over het belang van volledig realiseren
technologieontwikkeling en -overdracht om de weerbaarheid tegen klimaat te verbeteren
veranderen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
2. Partijen, daarbij wijzend op het belang van technologie voor de implementatie van
mitigatie- en aanpassingsmaatregelen in het kader van deze overeenkomst en erkenning van bestaande
inzet van technologie en disseminatie, versterken de coöperatie
actie op het gebied van technologieontwikkeling en -overdracht.
3. Het krachtens het verdrag ingestelde technologiemechanisme is van toepassing
deze overeenkomst.
4. Er wordt een technologisch raamwerk ingesteld om overkoepelend te zijn
begeleiding bij de werkzaamheden van het technologisch mechanisme bij het bevorderen en faciliteren
versterkte actie op het gebied van technologieontwikkeling en -overdracht ter ondersteuning van de
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, met het oog op de langetermijnvisie als bedoeld in
lid 1 van dit artikel.
-14 -
5. Versnellen, stimuleren en mogelijk maken van innovatie is cruciaal voor een
effectieve, wereldwijde langetermijnrespons op klimaatverandering en bevordering van economische
groei en duurzame ontwikkeling. Dergelijke inspanningen zullen, waar van toepassing,
gesteund, onder meer door het technologiemechanisme en, via financiële middelen,
door het financieel mechanisme van de conventie, voor samenwerkingsbenaderingen van
onderzoek en ontwikkeling, en vergemakkelijking van de toegang tot technologie, met name voor
vroege stadia van de technologiecyclus, naar partijen in ontwikkelingslanden.
6. Ondersteuning, inclusief financiële steun, wordt verstrekt aan het ontwikkelingsland
Partijen bij de uitvoering van dit artikel, inclusief voor versterking
coöperatieve actie op het gebied van technologieontwikkeling en overdracht in verschillende stadia van
de technologiecyclus, met het oog op het bereiken van een evenwicht tussen steun voor
beperking en aanpassing. De algemene voorraad zoals bedoeld in artikel 14 duurt
rekening houdend met beschikbare informatie over inspanningen met betrekking tot ondersteuning van technologie
ontwikkeling en overdracht voor partijen in ontwikkelingslanden.

Artikel 11
1. Capaciteitsopbouw in het kader van deze overeenkomst zou de capaciteit moeten vergroten en
vermogen van partijen die ontwikkelingslanden zijn, met name landen met de minste capaciteit,
zoals de minst ontwikkelde landen en landen die bijzonder kwetsbaar zijn voor
de nadelige gevolgen van klimaatverandering, zoals kleine eilandstaten die ontwikkelingslanden ontwikkelen,
effectieve klimaatveranderende maatregelen nemen, onder meer om aanpassing te implementeren
en mitigatiemaatregelen, en zou technologieontwikkeling moeten vergemakkelijken,
verspreiding en inzet, toegang tot klimaatfinanciering, relevante aspecten van
onderwijs, opleiding en bewustmaking van het publiek, en transparant, tijdig en nauwkeurig
communicatie van informatie.
2. De capaciteitsopbouw moet op het land zijn gebaseerd, gebaseerd zijn op en reageren op
nationale behoeften, en het eigendom van het pleegland van de partijen, met name voor
partijen in ontwikkelingslanden, ook op nationaal, subnationaal en lokaal niveau.
De capaciteitsopbouw moet worden gebaseerd op de lessen die zijn geleerd, waaronder die van
capaciteitsopbouwende activiteiten in het kader van het verdrag, en moet een doeltreffend,
iteratief proces dat participatief, transversaal en op gender reagerend is.
3. Alle partijen moeten samenwerken om de capaciteit van het ontwikkelingsland te vergroten
Partijen om deze Overeenkomst te implementeren. Partijen uit ontwikkelde landen moeten verbeteren
steun voor capaciteitsopbouwende acties in partijen die ontwikkelingslanden zijn.
-15 -
4. Alle partijen die de capaciteit van ontwikkelingslanden die partij zijn bij
uitvoering van deze overeenkomst, ook via regionale, bilaterale en multilaterale
benaderingen, communiceren regelmatig over deze acties of maatregelen inzake capaciteitsopbouw.
Partijen die ontwikkelingslanden zijn, moeten de gemaakte voortgang regelmatig communiceren
bij de uitvoering van plannen voor capaciteitsopbouw, beleid, acties of maatregelen om
deze overeenkomst uitvoeren.
5. Activiteiten voor capaciteitsopbouw worden op passende wijze verbeterd
institutionele regelingen ter ondersteuning van de uitvoering van deze overeenkomst,
inclusief de passende institutionele regelingen die zijn vastgesteld in het kader van de
Overeenkomst die deze Overeenkomst dient. De conferentie van de partijen die als
De vergadering van de partijen bij deze overeenkomst neemt tijdens de eerste zitting de volgende maatregelen
een besluit nemen over de initiële institutionele regelingen voor capaciteitsopbouw.

Artikel 12
De partijen werken samen bij het treffen van maatregelen om het klimaat te verbeteren
verandering van onderwijs, opleiding, bewustmaking van het publiek, inspraak van het publiek en toegang van het publiek
aan informatie, erkennend het belang van deze stappen met betrekking tot verbeteren
acties onder deze Overeenkomst.

Artikel 13
1. Om wederzijds vertrouwen op te bouwen en om effectief te bevorderen
implementatie, een verbeterd transparantiekader voor actie en ondersteuning, met
ingebouwde flexibiliteit die rekening houdt met de verschillende capaciteiten en builds van partijen
op collectieve ervaring wordt hierbij gevestigd.
2. Het transparantiekader biedt flexibiliteit bij de uitvoering
van de bepalingen van dit artikel aan de partijen die ontwikkelingslanden zijn die het nodig hebben
het licht van hun capaciteiten. De modaliteiten, procedures en richtlijnen waarnaar wordt verwezen
in lid 13 van dit artikel weerspiegelt deze flexibiliteit.
3. Het transparantiekader bouwt voort op en versterkt de transparantie
regelingen uit hoofde van het verdrag, waarin de bijzondere omstandigheden van het verdrag worden erkend
minst ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden, en worden uitgevoerd
op een faciliterende, niet-opdringerige, niet-straffende manier, met respect voor de nationale
soevereiniteit en vermijd onnodige belasting van de partijen.
-16 -
4. De transparantieregelingen van het verdrag, inclusief nationale
communicatie, tweejaarlijkse rapporten en tweejaarlijkse updateverslagen, internationaal
beoordeling en evaluatie en internationale raadpleging en analyse, zullen deel uitmaken
van de opgedane ervaring voor de ontwikkeling van de modaliteiten, procedures
en richtsnoeren krachtens paragraaf 13 van dit artikel.
5. Het doel van het kader voor transparantie van actie is om een ​​duidelijk overzicht te geven
begrip van de actie inzake klimaatverandering in het licht van het doel van de
Verdrag als bedoeld in artikel 2, met inbegrip van duidelijkheid en het volgen van de vorderingen
naar het bereiken van de individuele nationaal vastgestelde bijdragen van partijen onder
Artikel 4, en de aanpassingsmaatregelen van de partijen uit hoofde van artikel 7, met inbegrip van goede praktijken,
prioriteiten, behoeften en lacunes, om de wereldwijde inventaris op grond van artikel 14 te informeren.
6. Het doel van het kader voor transparantie van ondersteuning is te bieden
duidelijkheid over steun die wordt verleend en ontvangen door relevante individuele partijen in de
context van acties op het gebied van klimaatverandering overeenkomstig de artikelen 4, 7, 9, 10 en 11 en, voor de
zoveel mogelijk, om een ​​volledig overzicht te geven van de totale financiële steun die wordt verstrekt,
om de wereldwijde voorraad op grond van artikel 14 te informeren.
7. Elke partij verstrekt regelmatig de volgende informatie:
(a) Een nationaal inventarisatieverslag van antropogene emissies per bron en
verwijderingen per put van broeikasgassen, opgesteld met behulp van goede praktijken
methodologieën die zijn aanvaard door het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering en
overeengekomen door de Conferentie van de Partijen die als vergadering van de Partijen dient
bij deze Overeenkomst; en
(b) informatie die nodig is om de voortgang bij de uitvoering van en
zijn nationaal vastgestelde bijdrage krachtens artikel 4 te bereiken.
8. Elke partij moet ook informatie verstrekken met betrekking tot klimaatverandering
gevolgen en aanpassing overeenkomstig artikel 7, naargelang het geval.
9. Ontwikkelde landen die partij zijn, en andere partijen die ondersteuning bieden
moet informatie verstrekken over financiële, technologieoverdracht en capaciteitsopbouw
steun aan ontwikkelingslanden die Partij zijn krachtens de artikelen 9, 10 en 11.
10. Partijen die ontwikkelingslanden zijn, moeten informatie verstrekken over financiële,
overdracht van technologie en steun voor capaciteitsopbouw, nodig en ontvangen onder
Artikelen 9, 10 en 11.
11. Door elke partij krachtens de leden 7 en 9 van dit artikel ingediende informatie
wordt een technisch deskundigenonderzoek ondergaan overeenkomstig besluit 1 / CP.21. Voor
die ontwikkelingslanden die partij zijn die het nodig hebben in het licht van hun capaciteiten, de
beoordelingsproces omvat bijstand bij het identificeren van behoeften aan capaciteitsopbouw. In
Daarnaast neemt elke partij deel aan een faciliterende, multilaterale overweging van
vooruitgang met betrekking tot de inspanningen krachtens artikel 9 en de uitvoering ervan
en het bereiken van de nationaal vastgestelde bijdrage.
12. De technische expertcontrole overeenkomstig dit lid bestaat uit:
overweging van de verleende steun van de partij, voor zover relevant, en de uitvoering ervan
en het bereiken van de nationaal vastgestelde bijdrage. De beoordeling zal ook
verbeteringsgebieden voor de Partij identificeren en een beoordeling van de
consistentie van de informatie met de modaliteiten, procedures en richtlijnen
bedoeld in lid 13 van dit artikel, rekening houdend met de flexibiliteit
die de partijen krachtens lid 2 van dit artikel zijn toegekend. De beoordeling moet betalen
bijzondere aandacht voor de respectieve nationale capaciteiten en omstandigheden van
partijen in ontwikkelingslanden.
13. De Conferentie van de Partijen die dient als de Vergadering van de Partijen hierbij
De overeenkomst zal tijdens haar eerste zitting voortbouwen op de ervaring die met de regelingen is opgedaan
met betrekking tot transparantie in het kader van het verdrag, en een uitwerking van de bepalingen in
dit artikel, stelt in voorkomend geval gemeenschappelijke modaliteiten, procedures en richtsnoeren vast,
voor de transparantie van actie en ondersteuning.
14. Aan de ontwikkelingslanden wordt steun verleend voor de uitvoering van
Dit artikel.
15. Er wordt ook ondersteuning geboden voor het gebouw o

Artikel 14
1. De Conferentie van de Partijen die dient als de bijeenkomst van de Partijen hierbij
De overeenkomst stelt op gezette tijden de balans op van de uitvoering van deze overeenkomst
de gezamenlijke voortgang bij het bereiken van het doel van deze overeenkomst en
zijn langetermijndoelstellingen (de “wereldwijde voorraad” genoemd). Het zal dit doen in a
uitgebreide en faciliterende manier, rekening houdend met mitigatie, aanpassing en de
-18 -
middelen voor implementatie en ondersteuning, en in het licht van billijkheid en de besten
beschikbare wetenschap.
2. De Conferentie van de Partijen die dient als de Vergadering van de Partijen hierbij
De overeenkomst neemt haar eerste wereldwijde inventaris op in 2023 en om de vijf jaar
daarna, tenzij anders besloten door de Conferentie van de Partijen die als
vergadering van de partijen bij deze overeenkomst.
3. Het resultaat van de wereldwijde inventarisatie brengt de partijen op de hoogte van het bijwerken en
op nationaal niveau hun acties en steun verbeteren
overeenstemming met de relevante bepalingen van deze overeenkomst, alsmede bij het verbeteren
internationale samenwerking voor klimaatactie.

Artikel 15
1. Een mechanisme om de implementatie te vergemakkelijken en de naleving ervan te bevorderen
de bepalingen van deze overeenkomst worden hierbij vastgesteld.
2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde mechanisme bestaat uit: a
commissie die deskundig en faciliterend van aard is en functioneert in een
manier die transparant, niet-contradictoir en niet-bestraffend is. De commissie zal
bijzondere aandacht schenken aan de respectieve nationale capaciteiten en omstandigheden van
Partijen.
3. Het comité opereert volgens de modaliteiten en procedures die zijn vastgesteld door
de Conferentie van de Partijen die dient als de bijeenkomst van de Partijen hierbij
Overeenkomst tijdens de eerste zitting en jaarlijks verslag uitbrengen aan de Conferentie van de partijen
fungeren als de vergadering van de partijen bij deze overeenkomst.

Artikel 16
1. De Conferentie van de Partijen, de hoogste instantie van het Verdrag,
fungeren als de vergadering van de partijen bij deze overeenkomst.
2. Partijen bij het verdrag die geen partij zijn bij deze overeenkomst, kunnen
als waarnemer deel te nemen aan de werkzaamheden van een vergadering van de Conferentie van de
Partijen die dienen als vergadering van de partijen bij deze overeenkomst. Wanneer de
Conferentie van de partijen is de bijeenkomst van de partijen bij deze overeenkomst,
Beslissingen onder deze Overeenkomst worden alleen genomen door degenen die Partij zijn bij dit Verdrag
Overeenkomst.
-19 -
3. Wanneer de Conferentie van de partijen de vergadering van de partijen bij
deze Overeenkomst, elk lid van het Bureau van de Conferentie van de Partijen
een partij bij de conventie vertegenwoordigen, maar op dat moment geen partij bij dit verdrag
Overeenkomst wordt vervangen door een extra lid dat door en uit gekozen wordt
van de partijen bij deze overeenkomst.
4. De Conferentie van de Partijen die dient als de Vergadering van de Partijen hierbij
De overeenkomst zal de uitvoering van deze overeenkomst regelmatig evalueren
en zal, binnen zijn mandaat, de beslissingen nemen die nodig zijn om het effectieve effect ervan te bevorderen
implementatie. Het vervult de functies die het bij deze Overeenkomst en
zal:
(a) Dergelijke hulporganen oprichten die nodig worden geacht voor de
uitvoering van deze overeenkomst; en
(b) Oefening met andere functies die nodig zijn voor de
implementatie van deze overeenkomst.
5. Het reglement van orde van de Conferentie van de partijen en het financiële memorandum
krachtens het verdrag toegepaste procedures zijn mutatis mutandis van toepassing onder
deze overeenkomst, behalve voor zover anderszins bij consensus door het
Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de Partijen bij deze Overeenkomst.
6. De eerste zitting van de Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van
de partijen bij deze overeenkomst worden bijeengeroepen door het secretariaat in samenhang
met de eerste zitting van de Conferentie van de Partijen die gepland is na de
datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst. Latere gewone sessies van de
Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de Partijen bij deze Overeenkomst
worden gehouden in combinatie met de gewone zittingen van de Conferentie van de Partijen,
tenzij anders besloten door de Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van
de partijen bij deze overeenkomst.
7. Buitengewone zittingen van de Conferentie van de Partijen die als
vergadering van de partijen bij deze overeenkomst wordt op de andere momenten gehouden
noodzakelijk geacht door de Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de
Partijen bij deze Overeenkomst of op schriftelijk verzoek van een Partij, op voorwaarde dat:
binnen zes maanden nadat het verzoek aan de partijen is meegedeeld door de
secretariaat, wordt het ondersteund door ten minste een derde van de partijen.
-20 -
8. De Verenigde Naties en haar gespecialiseerde organisaties en de Internationale Atoom
Energy Agency, evenals elk lid van de Staat daarvan of waarnemers daaraan, niet partij zijn
bij de Conventie, kan worden vertegenwoordigd op zittingen van de Conferentie van de Partijen
fungerend als de vergadering van de partijen bij deze overeenkomst als waarnemers. Elk lichaam of
agentschap, nationaal of internationaal, gouvernementeel of niet-gouvernementeel,
gekwalificeerd is voor aangelegenheden die onder deze overeenkomst vallen en die hiervan op de hoogte zijn gebracht
het secretariaat van zijn wens om te worden vertegenwoordigd op een zitting van de Conferentie van de
Partijen die als waarnemer bij de partijen bij deze overeenkomst fungeren, als waarnemer
worden zo toegelaten tenzij ten minste een derde van de partijen bezwaar maakt. De toelating
en deelname van waarnemers is onderworpen aan het reglement van orde waarnaar wordt verwezen
in lid 5 van dit artikel.

Artikel 17
1. Het bij artikel 8 van het verdrag ingestelde secretariaat fungeert als
secretariaat van deze overeenkomst.
2. Artikel 8, lid 2, van het Verdrag inzake de taken van het secretariaat,
en artikel 8, lid 3, van het Verdrag betreffende de regeling voor het
het functioneren van het secretariaat is mutatis mutandis van toepassing op deze overeenkomst. De
secretariaat oefent daarnaast de functies uit die hem krachtens dit punt zijn toegewezen
Overeenkomst en door de Conferentie van de Partijen die dient als vergadering van de
Partijen bij deze Overeenkomst.

Artikel 18
1. Het hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies en de
Aanvullende instantie voor de uitvoering vastgesteld bij de artikelen 9 en 10 van de
Overeenkomst dient respectievelijk als het hulporgaan voor wetenschappelijk onderzoek en
Technologisch advies en het hulporgaan voor de uitvoering hiervan
Overeenkomst. De bepalingen van het Verdrag met betrekking tot het functioneren van deze
twee lichamen zijn mutatis mutandis van toepassing op deze overeenkomst. Sessies van de
vergaderingen van het hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies en de
Het hulporgaan ter uitvoering van deze overeenkomst wordt samen gehouden
met de vergaderingen van respectievelijk het hulporgaan voor wetenschappelijk onderzoek en
Technologisch advies en het hulporgaan voor de uitvoering van het
Verdrag.
-21 -
2. Partijen bij het verdrag die geen partij zijn bij deze overeenkomst, kunnen
als waarnemer deel te nemen aan een vergadering van de hulporganen.
Wanneer de hulporganen als hulporganen van deze overeenkomst fungeren,
Beslissingen onder deze Overeenkomst worden alleen genomen door degenen die Partij zijn bij dit Verdrag
Overeenkomst.
3. Wanneer de hulporganen opgericht bij de artikelen 9 en 10 van de wet
Conventie oefent hun functies uit met betrekking tot zaken die hiermee te maken hebben
Overeenkomst, elk lid van de bureaus van die hulporganen die een
Partij bij de conventie, maar op dat moment geen partij bij deze overeenkomst, is
vervangen door een bijkomend lid dat door en uit de partijen bij
deze overeenkomst.

Artikel 19
1. Aanvullende organen of andere institutionele regelingen opgericht door of onder
het Verdrag, met uitzondering van die welke in deze Overeenkomst worden genoemd, dient dit
Overeenkomst bij besluit van de Conferentie van de Partijen die als vergadering dient
van de partijen bij deze overeenkomst. De conferentie van de partijen die als
vergadering van de partijen bij deze overeenkomst vermeldt de functies die moeten worden uitgeoefend
door dergelijke hulporganen of regelingen.
2. De Conferentie van de Partijen die dient als de Vergadering van de Partijen hierbij
De overeenkomst kan nadere hulp bieden aan dergelijke hulporganen en
institutionele regelingen.

Artikel 20
1. Deze overeenkomst staat open voor ondertekening en onder voorbehoud van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring door staten en regionale organisaties voor economische integratie
die partij zijn bij het verdrag. Het staat open voor ondertekening bij de United
Nations Headquarters in New York van 22 april 2016 tot 21 april 2017.
Daarna staat deze overeenkomst open voor toetreding vanaf de dag volgend op de
datum waarop het gesloten is voor ondertekening. Instrumenten van bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding wordt neergelegd bij de depositaris.
2. Elke regionale organisatie voor economische integratie die Partij wordt hierbij
Overeenkomst zonder dat een van haar lidstaten partij is, is gebonden door alle
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. In het geval van regionale economische integratie
organisaties met een of meer lidstaten die partij zijn bij deze overeenkomst,
-22 -
de organisatie en haar lidstaten beslissen over hun respectieve
verantwoordelijkheden voor de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. In
in dergelijke gevallen zijn de organisatie en de lidstaten niet gerechtigd uit te oefenen
rechten onder deze Overeenkomst gelijktijdig.
3. In hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding,
regionale organisaties voor economische integratie verklaren de reikwijdte van hun
bevoegdheid met betrekking tot de aangelegenheden die onder deze overeenkomst vallen. Deze
organisaties stellen de depositaris ook op de hoogte, die op zijn beurt de partijen op de hoogte stelt,
van elke substantiële wijziging in de reikwijdte van hun competentie.

Artikel 21
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag na de datum op
die ten minste 55 partijen bij de conventie in totaal voor ten minste een
naar schatting 55 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is gestort
hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.
2. Uitsluitend voor het beperkte doel van paragraaf 1 van dit artikel, “totaal globaal
broeikasgasemissies “: het meest actuele bedrag dat is medegedeeld op of
vóór de datum van goedkeuring van deze overeenkomst door de partijen bij het verdrag.
3. Voor elke staat of regionale organisatie voor economische integratie die de overeenkomst ratificeert,
aanvaardt of keurt deze Overeenkomst goed of treedt toe na de vermelde voorwaarden
in lid 1 van dit artikel voor de inwerkingtreding is voldaan, dit
De overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag na de datum van nederlegging door
een dergelijke nationale of regionale organisatie voor economische integratie van haar instrument van
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.
4. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel is elke akte die door
een regionale organisatie voor economische integratie telt niet mee als extra voor
die zijn gedeponeerd door haar lidstaten.

Artikel 22
De bepalingen van artikel 15 van de Overeenkomst inzake de goedkeuring van
wijzigingen van het Verdrag zijn mutatis mutandis van toepassing op deze Overeenkomst.

Artikel 23
1. De bepalingen van artikel 16 van de Overeenkomst inzake de adoptie en
wijziging van bijlagen bij het verdrag is mutatis mutandis hierop van toepassing
Overeenkomst.
2. De bijlagen bij deze overeenkomst maken een integrerend deel daarvan uit en, tenzij
anderszins uitdrukkelijk bepaald, vormt een verwijzing naar deze Overeenkomst het
tegelijkertijd een verwijzing naar eventuele bijlagen daarbij. Dergelijke bijlagen zijn beperkt tot
lijsten, formulieren en elk ander materiaal van beschrijvende aard dat van wetenschappelijke,
technisch, procedureel of administratief karakter.

Artikel 24
De bepalingen van artikel 14 van het Verdrag inzake geschillenbeslechting
zijn mutatis mutandis van toepassing op deze Overeenkomst.

Artikel 25
1. Elke partij heeft één stem, behalve zoals bepaald in lid 2 van deze
Artikel.
2. Regionale organisaties voor economische integratie, in zaken binnen hun
bevoegdheid, oefenen hun stemrecht uit met een aantal stemmen dat gelijk is aan de
aantal van hun lidstaten die partij zijn bij deze overeenkomst. Zo’n
de organisatie oefent haar stemrecht niet uit als een van haar lidstaten een beroep doet
zijn recht, en vice versa.

Artikel 26
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties is daarvan de bewaarder
Overeenkomst.

Artikel 27
Er kunnen geen reserveringen worden gemaakt voor deze Overeenkomst.

Artikel 23
1. Op elk moment na drie jaar na de datum waarop deze overeenkomst heeft plaatsgevonden
voor een partij in werking is getreden, kan die partij zich voor deze partij uit deze overeenkomst terugtrekken
schriftelijke kennisgeving aan de depositaris.
2. Een dergelijke intrekking wordt van kracht na het verstrijken van een jaar na de datum
van ontvangst door de depositaris van de kennisgeving van intrekking, of op een latere datum
zoals kan worden gespecificeerd in de kennisgeving van intrekking.
3. Elke Partij die zich terugtrekt uit het Verdrag wordt eveneens geacht te zijn
hebben teruggetrokken uit deze Overeenkomst.

Artikel 29
Het origineel van deze overeenkomst, waarvan het Arabisch, het Chinees, het Engels,
Franse, Russische en Spaanse teksten zijn gelijkelijk authentiek, worden gedeponeerd bij de
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
GEDAAN te Parijs, de twaalfde december tweeduizendvijf.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd,
heb deze Agreemen ondertekend